مسابقات ملی بتن(NCC

دانشگاه صنعتی اميركبير

 

هشتمين دوره مسابقات ملی بتن

● هشتمین دوره مسابقات ملی بتن  در سه گرایش به شرح ذیل، بصورت دو مرحله ای در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می گردد.

1- بتن سبز (بتن سازگار با محيط زيست)

2- بتن سبک سازه ای

3- بتن سبک غیر سازه ای

در مرحله دوم، ساخت بتن تیم های برتر مرحله اول این مسابقات، در گرایشهای بتن سبز، بتن سبک سازه ای و بتن سبک غیر سازه ای، تحت نظارت داوران، در آن دانشگاه انجام خواهد شد.

 

 

پوستر مسابقات

آرشيو اخبار هفتمين دوره مسابقات ملي بتن

آرشيو اخبار چهارمين دوره مسابقات

آرشيو اخبار سومين دوره مسابقات

آرشيو اخبار دومين دوره مسابقات

آرشیو تصاویر اولین دوره مسابقات

-------------------------------

آئین نامه هشتمين دوره مسابقات سال 1394

بتن سبز
(
pdf)

بتن سبك سازه‌اي
(
pdf)

بتن سبك غير سازه اي
(pdf)


© 200
7 Concrete Competitions
Civil and Environment Engineering
AmirKabir University of Technology