مسابقات ملی بتن (NCC

 

هفتمين دروره
 مسابقات ملی بتن

دانشگاه صنعتي
 اميركبير

دانشكده مهندسي
عمران و محيط زيست

آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني

انجمن علمي عمران

------------------

ششمین دوره مسابقات ملی بتن

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی عمرا
ن

دانشگاه صنعتي
 اميركبير

-------------------------

پنجمین دوره مسابقات ملی بتن

دانشگاه تهران

انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتي
 اميركبير

-----------------------

دوره های اول تا چهارم مسابقات ملی بتن

دانشگاه صنعتي
 اميركبير

دانشكده مهندسي
عمران و محيط زيست

آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني

 

 

 

اخبار هشتمين دوره مسابقات ملي بتن

 

 •  هشتمين دوره مسابقات ملی بتن، فروردين و ارديبهشت 1394 با  موافقت دبير خانه دائمي مسابقات ملي بتن در  دانشگاه علم و فرهنگ رشت، برگزار مي گردد.

   

   

  بر اساس آئين نامه مسابقات، دانشجويان رشته هاي عمران، معماري، معدن، شيمي و محيط زيست مي توانند در اين دوره از مسابقات شركت نمايند.

  دانشجويان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام و آئين نامه هاي مسابقات و اعمال تغييرات احتمالي در آنها، به سايت   http://www.concrete2015.ir مراجعه نمايند.

   

 • جهت آشنايي بيشتر دانشجويان با بتن هاي سبك سازه‌اي و غير سازه‌اي، گزارشهاي مربوط به دومين دوره مسابقات ملي بتن از طريق لينك ذيل در دسترس مي باشد.

بتن سبك سازه‌اي

بتن سبك غير سازه‌اي

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

پوستر مسابقات

آرشيو اخبار هفتمين دوره مسابقات ملي بتن

آرشيو اخبار پنجمين دوره مسابقات

آرشيو اخبار چهارمين دوره مسابقات

رشيو اخبار سومين دوره مسابقات

آرشيو اخبار دومين دوره مسابقات

-------------------------------

آئین نامه هشتمين دوره مسابقات سال 1394

بتن سبز
(
pdf)

بتن سبك سازه‌اي
(
pdf)

بتن سبك غير سازه اي
(pdf)

 


© 200
7 Concrete Competitions
Civil and Environment Engineering
AmirKabir University of Technology