مسابقات ملی بتن (NCC)

 

قوانين هشتمين دوره مسابقات ملی بتن

هشتمين دوره مسابقات ملی بتن در سه گرایش شامل، بتن سبک سازه ای، بتن سبک  غیرسازهای، بتن سبز  و در دو مرحله انجام مي شود. در مرحله ي اول، دانشجويان با استفاده از مصالح مجاز، نسبت به انجام آزمايشات و ساخت نمونه ها در دانشگاه خود اقدام مي نمايند و موظفند نمونه هاي خود را حداکثر تا تاريخ تعيين شده در آئين نامه مسابقات به  دانشگاه علم و فرهنگ رشت تحويل نمايند. پس از بررسي نمونه ها، آزمايش نمونه هاي مرحله اول فقط با حضور هيات داوران انجام  مي شود و امتياز تيم هاي شرکت کننده طبق آئين نامه مشخص مي گردد.  تيم هاي برتر مرحله ي اول به مرحلهي دوم  راه مي يابند. لازم به ذكر است كه ساخت و آزمايش نمونه ها در مرحله دوم به صورت حضوري و در تاريخ هاي تعيين شده در دانشگاه علم وفرهنگ رشت برگزار مي گردد و تيم هاي برتر مشخص مي گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین مسابقه در هر یک از گرایشها، به آئین نامه مربوطه که از طریق سايت هشتمين دوره مسابقات ملي بتن  در دسترس است، مراجعه نمائید.

http://www.concrete2015.ir

 

 

پوستر مسابقات

آرشيو اخبار هفتمين دوره مسابقات ملي بتن

 

آرشيو اخبار چهارمين دوره مسابقات

آرشيو اخبار سومين دوره مسابقات

آرشيو اخبار دومين دوره مسابقات

آرشیو تصاویر اولین دوره مسابقات

--------------------------------

آئین نامه هشتمين دوره مسابقات سال 1394

بتن سبز
(
pdf)

بتن سبك سازه‌اي
(
pdf)

بتن سبك غير سازه اي
(pdf)

 


© ٢٠٠
٧ Concrete Competitions
Civil and Environment Engineering
AmirKabir University of Technology